Obchodné podmienky


Predávajúci

Víno Brychta, Alstrova 157, 831 06 Bratislava

IČO: , DIČ: , IČ DPH: ,

Prevádzková doba portálu internetového obchodu: nepretržite NON STOP

Telefón: (+421) 905 468 943 aj SMS, E-mail: juraj@brychta.sk - Nevkladajte/odstráňte z e-mailových správ reklamu tretích strán.

Na e-mail odpovedáme vždy najneskoršie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, ak nedostanete odpoveď na e-mail opakujte ho, alebo nás kontaktujte písomne alebo SMS správou.

Kupujúci

každá fyzická či právnická osoba, ktorá objedná tovar odoslaním elektronickej objednávky z portálu tohto internetového obchodu.

1. Objednávka

1.1. Kupujúci objednáva tovar vložením tovaru do internetového nákupného košíka, vyplnením a zadaním všetkých  údajov, ktoré sú označené ako povinné.

1.2. Bez oboznámenia a týmito Obchodnými podmienkami ako aj vyhlásením o ochrane osobných údajov v internetovom obchode predávajúceho nákupný systém neumožní dokončiť objednávku.

1.3. V objednávke si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim.

1.4. Kupujúcemu je následne e-mailom doručené potvrdenie o doručení objednávky do systému aj s textom objednávky. Kupujúci môže byť vyzvaný k overeniu, aby svoju objednávku potvrdil.

1.5. Kúpna zmluva je uzatvorená až po overení na základe potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne do 3 pracovných dní od potvrdenia o doručení objednávky do systému.

1.6. Predávajúci tovar zasiela štandardne iba na územie Slovenska.

2. Dodacie podmienky

2.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho realizovane štandardne do 7-14 dní od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia po dohovore s kupujúcim.

2.2. Iný ako štandardný dodací termín je uvedený jednotlivo u každého druhu tovaru. Ak si kupujúci objednal viacej druhov tovaru s rozdielnom dobou dodania, môže byť zásielka rozdelená na viacej dodávok. Stav vybavovania objednávky môže kupujúci sledovať po prihlásení do internetového obchodu.

2.3. Na každú zmenu v postupe vybavovania je kupujúcemu zaslaný upozorňujúci e-mail.

2.4. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci podľa zadania kupujúceho na základe možností ponúkaných predávajúcim. Iná doprava je možná po dohode s predávajúcim.

2.5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, tieto Obchodné podmienky.

2.6. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, aby nepodpisoval prevzatie zásielky pred a bez jej kontroly alebo bez záznamu o poškodení.

2.7. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Kupujúci je povinný skontrolovať si celistvosť a neporušenosť zásielky ešte pred jeho prevzatím. V prípade, ak je zistené mechanické poškodenie obalu alebo obsahu zásielky, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu alebo zásielku odmietnuť prevziať. O takejto skutočnosti kupujúci ihneď informuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

2.8. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky od dopravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho skontrolovaní, najneskoršie však nasledujúci deň. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

3. Cena

3.1. Všetky uvedené ceny sú v Euro € s DPH a sú platné v čase objednania.

3.2. Ak príde k zmene ceny od objednania do odoslania tovaru platí cena, ktorá je pre kupujúceho nižšia.

3.3. Spôsob platby si určuje kupujúci sám na základe možností ponúkaných predávajúcim. Iný spôsob platby je možný po dohode s predávajúcim.

3.4. Na jeden nákup je možné využiť len jeden kupón na zľavu.

3.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.6. Podľa zvoleného druhu dopravy a platby je k celkovej cene poskytnutá zľava alebo pripočítaná cena za dopravu a platbu.

3.7. Zásielky do Čiech na dobierku budú pri doručení prepočítané na Kč podľa denného kurzu Euro/Kč.

4. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie

4.1. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

4.2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku bežného opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

4.3. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

4.4. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou alebo tovar má vady, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

4.5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

4.6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho e-mailom alebo písomne, kde kupujúci uvedie hlavne svoju identifikáciu, druh tovaru, číslo predajného dokladu a popis vady. Najneskoršie nasledujúci pracovný deň predávajúci zašle doklad o doručení reklamácie a informácie o ďalšom postupe. Reklamácia musí byť zo strany predávajúceho uzavretá najneskoršie do 30 dní, inak sa považuje za oprávnenú.

4.7. Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim zaniká najmä v prípade, že:

4.7.1. prevzatím poškodenej zásielky tovaru od prepravcu,

4.7.2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

4.7.3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

4.7.4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

4.7.5. výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

4.7.6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

5. Storno objednávky kupujúcim – odstúpenie od kúpnej zmluvy – zásielkový obchod

5.1. Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

5.2. Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar však musí byť nerozbalený z ochranných fólii, nepoškodený, nepoužitý.

5.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na takýto tovar je kupujúci osobitne upozornení pri objednávke a je vyžadované jeho potvrdenie od kupujúceho.

5.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu e-mailom alebo písomne na adresu predávajúceho, ktorého doručenie predávajúci potvrdí nasledujúci pracovný deň.

5.5. Pri odstúpení je nutné uviesť svoju identifikáciu, číslo predajného dokladu, dátum objednania a dodania.

5.6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v tej istej lehote po odstúpení od zmluvy. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom a nepoužitom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal alebo chýbajúce informačné visačky, použitý alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu tovaru najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.7. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

5.8. Kupujúci zodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom dopravcu UPS, kde je tovar automaticky aj poistený.

6. Storno objednávky predávajúcim

6.1. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, ak sa kupujúcim uvedené údaje javia ako nesprávne, alebo nepravdivé, alebo neodpovedá na e-mailové alebo telefonický kontakt.

6.2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednaný tovar ak ho nemožno dodať dôvodu nezavineného predávajúcim (havárie, živelné pohromy a pod.). V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka poukázaná späť na účet v lehote 3-och pracovných dní od stornovania objednávky.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Ochodných podmienok. Pri ich zmene platia tie, ktoré boli v platné v čase objednania.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, ktoré si musia vzájomne potvrdzovať. Na e-mail odpovedáme vždy najneskoršie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, ak nedostanete odpoveď na e-mail opakujte ho alebo nás kontaktujte písomne alebo SMS správou. Nevkladajte/odstráňte z e-mailových správ reklamu tretích strán.

7.3. Tieto Ochodné podmienky obsahujú iba dovolené zmluvné ustanovenia a informačné povinnosti predávajúceho vyplývajúce z príslušných ustanovení súvisiacich zákonov:

zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákon č.18/1996 Z.z. o cenách

zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších prepisov.

7.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Ochodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

7.6. Tieto Ochodné podmienky internetového predaja vino.brychta.sk platia od 1.1.2012.

(+421) 905 468 943 © vino.brychta.sk